Najbliższa wysyłka w poniedziałek i czwartek

Szukaj

Regulamin


§1 Postanowienia ogólne

1) Sklep internetowy Cactusik Art, dostępny pod adresem internetowym cactusikart.pl, prowadzony jest przez:

Cactusik Art Paulina Płonka, Patrycja Probe Spółka Cywilna

Ul. Gryfa Pomorskiego 2F, 83-200 Starogard Gdański

tel.: 698 634 220

e-mail: cactusikart@gmail.com

NIP 592 228 31 44

REGON 387700430

Konto bankowe: 27102019090000300202386985

2) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, warunki i formy płatności, czas i zasady realizacji zamówień, a także możliwość anulacji lub odstąpienia od umowy oraz rozpatrywania i składania reklamacji.

3) Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z Regulaminem i prawem polskim

4) Ceny zawarte w Sklepie są wyrażane w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.

5) Sprzedaż jest prowadzona jest na terenie Polski.

6) Każdy klient ma dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez skorzystanie z linku zamieszczonego na stronie sklepu w module Stopka.

7) Kupujący poprzez złożenie zamówienia potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.

8) Aby skorzystać ze sklepu Klient musi: mieć dostęp do Internetu, zaakceptować pliki cookie, mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player, obsługę javascript i podać aktywny adres e-mail.

9) W Sklepie dostępne są artykuły artystyczne, ręcznie robione i autorskie produkty.

§2 Definicje

1) Sprzedający:

Cactusik Art Paulina Płonka, Patrycja Probe Spółka Cywilna

Ul. Gryfa Pomorski§ego 2F, 83-200 Starogard Gdański

NIP 592 228 31 44

REGON 387700430

Konto bankowe: 27102019090000300202386985

2) Kupujący/Klient/Konsument – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;

3) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym cactusikart.pl;

4) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu świadczącego usługi drogą elektroniczną;

5) Produkt – produkt oferowany w Sklepie;

6) Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. w przypadku Klienta;

7) Koszyk – lista wybranych Produktów ze Sklepu przez Klienta, lista ta może być modyfikowana, w szczególności ilość;

8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, dane Konsumenta zmierzające do bezpośredniego zawarcia Umowy pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym;

§3 Zasady korzystania ze Sklepu

1) Klient zobowiązany jest do:

a. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

b. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych użytkowników witryny;

c. korzystania z treści umieszczonych w ramach Sklepu jedynie na własny użytek osobisty;

d. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sposób zgodny z Regulaminem.

2) Klientowi może zostać ograniczone prawo do pełnego korzystania ze Sklepu, gdy Klient naruszył dobra osobiste osób trzecich, w szczególności Klientów sklepu bądź Sprzedawcy.

§4 Procedura złożenia Zamówienia

1) Zamówienia można składać w dowolnym momencie 24 godziny na dobę.

2) Procedura złożenia zamówienia obejmuje następujące kroki:

a. wybór Produktów z uwzględnieniem wariantów i dodanie ich do Koszyka za pomocą kliknięcia w przycisk „Dodaj do koszyka”;

b. przejście do zakładki „Koszyk” i sprawdzenie zawartości Koszyka;

c. zapoznanie się z dostępnymi metodami płatności i dostawy;

d. podanie wszelkich niezbędnych informacji do dokonania zakupu: adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktów, wybranie sposobu dostarczenia Produktów, dane Odbiorcy Zamówienia, dane do faktury – jeśli inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

e. akceptacja Regulaminu po wcześniejszym przeczytaniu go i rzeczywistym zaakceptowaniu jego zasad;

f. przejście do wyboru płatności i dokonanie zakupu.

3) Z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a Sprzedawcą. Klient zostaje przekierowany na stronę oferującą płatności online, w celu opłacenia zamówienia.

§5 Dostawa i płatność

1) Konsument może skorzystać z następujących metod dostawy:

a. kurier InPost;

b. paczkomat InPost.

2) Konsument może skorzystać z dostępnych form płatności:

a. płatność online (za pośrednictwem Shoplo Płatności);

b. płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy;

c. płatność kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).

  3) Płatności w Sklepie obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

  §6 Realizacja Zamówienia

  1) Wysyłka Produktu zakupionego w Sklepie odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.

  2) Klient zostanie poinformowany o potwierdzeniu Zamówienia poprzez wiadomość na podany przez niego adres e-mail, nastąpi to po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą ujętą w Punkcie IV Regulaminu.

  3) Realizacja Zamówienia polega na wysyłce Produktu do Konsumenta.

  4) W momencie wysłania Produktu do Klienta, wybraną przez niego opcją dostawy, zamówienie zostaje uznane za zrealizowanie.

  5) Sprzedawca dokona wysyłki Produktu do Klienta najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych, jednocześnie deklaruje, że dołoży starań, by wysyłka odbyła się w ciągu maksymalnie 3 dni od złożenia zamówienia przez Klienta.

  6) Po zrealizowaniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie realizacji zamówienia na adres e-mail.

  7) Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta opcji wysyłki, Sprzedawca nie ma wpływu na czas trwania dostawy.

  8) Na każde zrealizowane Zamówienie wystawiana jest faktura bez VAT (rachunek) – na życzenie Klienta jest ona do niego wysyłana poprzez wiadomość e-mail.

  §7 Odstąpienie od Umowy

  1) Klient ma prawo odstąpić od Umowy nie podając przyczyny poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w terminie do 14 dni i wysyłając na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę i znajdujący się w zakładce „Kontakt”.

  2) W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

  3) Zakupiony Produkt Klient zobowiązany jest zwrócić na adres podany przez Sprzedawcę o uprzednim uzgodnieniu.

  4) Termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym Klient otrzymał Produkt.

  5) Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt.

  6) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  7) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  8) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  9) Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

  §8 Reklamacja i rękojmia

  1) Umową objęte są nowe Produkty.

  2) Produkty odsyłane w ramach reklamacji należy wysłać na adres podany w §1 niniejszego Regulaminu. 

  3) Konsument ma prawo do reklamacji z tytułu rękojmi, w oparciu o przepisy w Kodeksie Cywilnym, w przypadku wystąpienia wady Produktu zakupionego w Sklepie. 

  4) Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  5) W przypadku wady zakupionego Produktu Klient może żądać wymiany na rzecz wolną od wad lub żądać usunięcia wady.

  6) Sprzedający zobowiązany jest do przyjęcia wadliwego Produktu od Konsumenta w przypadku opisanym w §8 pkt.5). 

  7) Sprzedający w terminie do 14 dni ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji lub reklamacji z tytułu rękojmi i udzieli odpowiedzi Klientowi za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny).

   §9 Postanowienia końcowe

   1) Regulamin jest traktowany jako element Umowy między Sprzedającym a Kupującym.

   2) Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia jego treści w Sklepie.

   3) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

   4) Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.

   Koszyk

   Twój koszyk jest pusty

   Wybierz pierwszy produkt