REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Cactusik Art, dostępny pod adresem internetowym cactusikart.pl, prowadzony jest przez:

Cactusik Art Paulina Płonka, Patrycja Probe Spółka Cywilna

Ul. Gryfa Pomorskiego 2F, 83-200 Starogard Gdański

tel.: 698 634 220

e-mail: cactusikart@gmail.com

NIP 592 228 31 44

REGON 387700430

Konto bankowe: 27102019090000300202386985

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, warunki i formy płatności, czas i zasady realizacji zamówień, a także możliwość anulacji lub odstąpienia od umowy oraz rozpatrywania i składania reklamacji.
 • Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z Regulaminem i prawem polskim
 • Ceny zawarte w Sklepie są wyrażane w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.
 • Sprzedaż jest prowadzona jest na terenie Polski.
 • Każdy klient ma dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez skorzystanie z linku zamieszczonego na stronie sklepu w module Stopka.
 • Kupujący poprzez złożenie zamówienia potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.
 • Aby skorzystać ze sklepu Klient musi: mieć dostęp do Internetu, zaakceptować pliki cookie, mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player, obsługę javascript i podać aktywny adres e-mail.
 • W Sklepie dostępne są artykuły artystyczne, ręcznie robione i autorskie produkty.

§2 Definicje

 1. Sprzedający:

Cactusik Art Paulina Płonka, Patrycja Probe Spółka Cywilna

Ul. Gryfa Pomorski§ego 2F, 83-200 Starogard Gdański

NIP 592 228 31 44

REGON 387700430

Konto bankowe: 27102019090000300202386985

 • Kupujący/Klient/Konsument – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym cactusikart.pl;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu świadczącego usługi drogą elektroniczną;
 • Produkt – produkt oferowany w Sklepie. Ręcznie robiony, co oznacza, że poszczególne sztuki Produktu mogą różnić się w obrębie serii Produktów. Różnice mogą występować w postaci wyglądu Produktu (np. minimalne różnice w rozmiarze).;
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Istawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. w przypadku Klienta;
 • Koszyk – lista wybranych Produktów ze Sklepu przez Klienta, lista ta może być modyfikowana, w szczególności ilość;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, dane Konsumenta zmierzające do bezpośredniego zawarcia Umowy pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym;

§3 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych użytkowników witryny;
  3. korzystania z treści umieszczonych w ramach Sklepu jedynie na własny użytek osobisty;
  4. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Klientowi może zostać ograniczone prawo do pełnego korzystania ze Sklepu, gdy Klient naruszył dobra osobiste osób trzecich, w szczególności Klientów sklepu bądź Sprzedawcy.

§4 Procedura złożenia Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w dowolnym momencie 24 godziny na dobę.
 2. Procedura złożenia zamówienia obejmuje następujące kroki:
  1. wybór Produktów z uwzględnieniem wariantów i dodanie ich do Koszyka za pomocą kliknięcia w przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2. przejście do zakładki „Koszyk” i sprawdzenie zawartości Koszyka;
  3. zapoznanie się z dostępnymi metodami płatności i dostawy;
  4. podanie wszelkich niezbędnych informacji do dokonania zakupu: adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktów, wybranie sposobu dostarczenia Produktów, dane Odbiorcy Zamówienia, dane do faktury – jeśli inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  5. akceptacja Regulaminu po wcześniejszym przeczytaniu go i rzeczywistym zaakceptowaniu jego zasad;
  6. przejście do wyboru płatności i dokonanie zakupu.
 3. Z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a Sprzedawcą. Klient zostaje przekierowany na stronę oferującą płatności online, w celu opłacenia zamówienia.

§5 Dostawa i płatność

 1. Konsument może skorzystać z następujących metod dostawy:
  1. kurier InPost;
  2. paczkomat InPost.
 2. Konsument może skorzystać z dostępnych form płatności:
  1. płatność online (za pośrednictwem Blue Media);
  2. płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy;
  3. płatność kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
 3. Płatności w Sklepie obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

§6 Realizacja Zamówienia

 1. Wysyłka Produktu zakupionego w Sklepie odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Klient zostanie poinformowany o potwierdzeniu Zamówienia poprzez wiadomość na podany przez niego adres e-mail, nastąpi to po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą ujętą w Punkcie IV Regulaminu.
 3. Realizacja Zamówienia polega na wysyłce Produktu do Konsumenta.
 4. W momencie wysłania Produktu do Klienta, wybraną przez niego opcją dostawy, zamówienie zostaje uznane za zrealizowanie.
 5. Sprzedawca dokona wysyłki Produktu do Klienta najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych, jednocześnie deklaruje, że dołoży starań, by wysyłka odbyła się w ciągu maksymalnie 3 dni od złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Po zrealizowaniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie realizacji zamówienia na adres e-mail.
 7. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta opcji wysyłki, Sprzedawca nie ma wpływu na czas trwania dostawy.
 8. Na każde zrealizowane Zamówienie wystawiana jest faktura VAT – na życzenie Klienta jest ona do niego wysyłana razem z zamówieniem lub poprzez wiadomość e-mail.
 9. Po 3 dniach od złożenia Zamówienia, jeśli nie zostanie ono opłacone przez Klienta, wysłana zostanie wiadomość e-mail z przypomnieniem o konieczności opłacenia zamówienia, aby rozpoczęła się jego realizacja. Jeżeli po upływie 7 dniu od złożenia Zamówienia Klient nie opłaci Zamówienia, zostanie ono anulowane.
 10. Po 7 dniach od zrealizowania zamówienia do Klienta zostanie wysłany e-mail z prośbą o wystawienie opinii dotyczącej dokonanego zakupu.
 11. W razie braku wystawienia opinii przez Klienta po otrzymaniu pierwszej wiadomości Sprzedający ponowi prośbę.
 12. Wystawione przez Konsumenta opinie są publikowane przez Sprzedającego w Sklepie oraz wizytówce TrustMate.io.
 13. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedającego, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedającego lub osób trzecich.
 14. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§7 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy nie podając przyczyny poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w terminie do 14 dni i wysyłając na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę i znajdujący się w zakładce „Kontakt”.
 2. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Zakupiony Produkt Klient zobowiązany jest zwrócić na adres podany przez Sprzedawcę o uprzednim uzgodnieniu.
 4. Termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym Klient otrzymał Produkt.
 5. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu  do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie odstąpienia od umowy.

§8 Reklamacja i rękojmia

 1. Umową objęte są nowe Produkty.
 2. Produkty odsyłane w ramach reklamacji należy wysłać na adres podany w §1 niniejszego Regulaminu.
 3. Konsument ma prawo do reklamacji z tytułu rękojmi, w przypadku wystąpienia wady Produktu zakupionego w Sklepie.
 4. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. W przypadku wady zakupionego Produktu Klient może żądać wymiany na rzecz wolną od wad lub żądać usunięcia wady.
 6. Sprzedający zobowiązany jest do przyjęcia wadliwego Produktu od Konsumenta w przypadku opisanym w §8 pkt.5).
 7. Sprzedający w terminie do 14 dni ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji z tytułu rękojmi i udzieli odpowiedzi Klientowi za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny).

§9 Prawa do własności intelektualnej

 1. Treści dostępne w Sklepie (czyli zdjęcia, opisy produktów, informacje i art.blogowe) mogą stanowić utwory w rozumieniu Ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Poprzez zawarcie Umowy Sprzedający udziela Klientowi zgody na korzystanie z Produktu do celów własnych.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest traktowany jako element Umowy między Sprzedającym a Kupującym.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia jego treści w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 4. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.